“Fastpay” kazinosynda bonuslar we bonus kodlary

“Fastpay” kazinosynda bonuslar we kodlar “FastPay Casino”, dogruçyl kazino döretmek üçin oýunçylara hödürlenip bilinjek iň amatly bonus tekliplerine eýedir. Biz näme hakda gürleşýäris? Esasy zat, köpüňiziň super mahabat hödürleýän kazinolaryň köpüsine duş gelendigiňiz, mysal üçin, 400% -e çenli ilkinji depozit bonuslary, pes hak ýa-da nagt pul 20 we hatda 25% -e çenli, elbetde, köpüňiz hem şunuň ýaly kazinolarda dürli bahana bilen ýeňişleriňizi tölemek islemeýändigi bilen ýüzbe-ýüz bolup, iň meşhurlary: töleg ulgamynyň "bozulmagy", howpsuzlyk gullugy tarapyndan oýun amallaryny barlamak, uzak we agyryly barlaglar we "şahsyýet" "töleg meýilnamalary we bu sanaw doly däl.

Bularyň hemmesi, töleg üçin köp garaşmak wagtynda oýunçy puluny ýitirer diýen umyt bilen ýerine ýetirilýär we oýunçy sabyrly bolsa, oýunçynyň kesişýän ýerini we şoňa görä-de köptaraplydygyny aýdyp bileris islendik subutnama bermek) we diňe hasabyny ýapmak. “FastPay” kazino elmydama çalt (birnäçe sekuntdan 15 minuta çenli) töleýär we dogrusyny aýtsak, hiç zat oýlap tapman, super promo satyn alyp bilmeýär, şol bir wagtyň özünde-de biz üçin “tagamly” we “dogruçyl” teklipleri döretmäge synanyşdyk. oýunçylar, şol sanda:

40x wager bilen 100% hoş geldiňiz bonus

100 ABŞ dollaryna, EUR-a 100% -e hoş geldiňiz (we bu sahypadan baglanyşygy yzarlan täze oýunçylar üçin bonus teklibi 250 EUR, ABŞ dollaryna çenli giňeldildi) we wager x40 we iň az goýum mukdary bary-ýogy 10 ABŞ dollary, EUR . (goýum tölegi ýok).

Goýum üçin mugt aýlawlara hoş geldiňiz

“Fastpay” kazinosynda promo kody Gyzyklanmagyň ýerine mugt aýlaw almagy makul bilýän oýunçylar üçin “FastPay Casino” 1000-e çenli mugt aýlawly uly paket hödürleýär (ortaça 50-150 mugt aýlaw bazarynda). Şol bir wagtyň özünde, NetEnt üpjün edijisinden 5 rubl/0,1 ýewro (bazarda “SoftSwiss” -iň kazinosynda, “BGaming” (SoftSwiss) bazaryndaky “ortaça üpjünçilik” bilen mugt aýlawlar berilýär. bahasy 1 rubl).

Goýumyň ululygyna baglylykda mugt aýlawlaryň sany barada has giňişleýin maglumat:

  • Depozit üçin 25 “Starburst” mugt aýlanýar: 500 RUB, 10 USD/EUR, 15 CAD, 15 AUD.
  • Goýumda 100 “Starburst” mugt aýlanýar: 6500 RUB, 100 USD/EUR, 150 CAD, 150 AUD.
  • 150 “Starburst” mugt aýlanýar: 13000 RUB, 200 USD/EUR, 300 CAD, 300 AUD.
  • 300 Starburst mugt aýlaw: 26000 RUB, 400 USD/400 EUR, 600 CAD, 600 AUD.
  • 500 Starburst mugt aýlaw: 52000 RUB, 800 USD/EUR, 1200 CAD, 1200 AUD.
  • 1000 “Starburst” mugt aýlanýar: 100000 RUB, 1600 USD/EUR, 2400 CAD, 2400 AUD
  • Wager x40 (diňe mugt aýlaw wagtynda gazanylan mukdar üçin)

Hepdelik nagt pul, ýitgileriň 10% -i

“Fastpay Casino” geljekde oýunçylaryny ýatdan çykarmaýar we her anna güni bary-ýogy x5 bilen 10% kassa ýygymyny hödürleýär! Şol bir wagtyň özünde, “FastPay Casino” ony işjeňleşdirmek üçin goýum talap etmeýär (köp sanly “kazinolarda” bolşy ýaly) we oňa uly isleg bildirmeýär we kassa işjeňleşdirmesini ýitirmegiň iň az mukdary bary-ýogy 500 RUB , 10.00 EUR, 10.00 USD, 30, 00 CAD, 30.00 AUD, 0.002 BTC, 0.04 ETH, 0.02 BCH, 0.2 LTC, 4700 DOG.
* Nagt pul mukdary diňe ýerlerdäki hakyky pul ýitgisinden hasaplanýar.

VIP programma

VIP Oýunçylar “FastPay Casino”, VIP müşderisiniň aýratyn çemeleşmäni talap edýändigine göz ýetirip, VIP programmasynyň haýsydyr bir çarçuwasyna “sürmedi”, şonuň üçin depozit bonuslary, kassa ýygymlary we goýum sowgatlary ýok.
* VIP statusyny almak üçin, oýunçy aýda 750 000 rubldan (10.000 ýewro) köp pul sarp etmeli.

“FastPay Casino” administrasiýasy, taslamanyň ösmegi bilen has giň, has gyzykly we girdejili boljak mahabatyny yzygiderli ösdürmäge synanyşýar!

“Fastpay” kazino web sahypasyna giriň we 100USD/EURO, 400PLN, 0.02BTC we beýleki walýutalar 0.5ETH, 0.5BCH, 1LTC çenli 100% bonus alyň